Regulamin Villatoro

Dyrekcja Villatoro wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

§1

1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości i określa zasady przebywania na terenie obiektu, świadczenia usług oraz odpowiedzialności, stanowiąc integralną część umowy o świadczenie usługi noclegowej, do zawarcia której dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, dokonanie rezerwacji lub zaliczkowej zapłaty za pobyt w pokoju.

2. Regulamin dostępny jest w Recepcji, oraz w każdym pokoju.

3. Wysokość opłat za usługi noclegowe, związanych z rezerwacją pokoju, zasady zwrotu wpłaconych zaliczek i inne podobne określa cennik usług noclegowych dostępny w Recepcji.

§2

1. Pokój wynajmowany jest na doby.

2. Jeżeli Gość wynajmując pokój nie określi czasu pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

3. Doba noclegowa trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 dnia następnego.

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 09.00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Obiekt może odmówić przedłużenia pobytu, jeżeli nie posiada wolnych pokoi, w przypadku Gości nie przestrzegających niniejszego regulaminu lub nie dokonania zapłaty za dotychczasowy pobyt.

§3

1. Gość winien okazać przy zameldowaniu dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podpisać kartę meldunkową.

2. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.

3. Obiekt zastrzega sobie prawo do zażądania od Gościa depozytu lub preautoryzacji na karcie kredytowej na poczet płatności związanych z pobytem, a nadto zastrzega sobie możliwość obciążenia po wyjeździe Gościa jego karty kredytowej (lub podobnej) za wyrządzone szkody lub niezapłacone rachunki.

4. Osoby niezameldowane w obiekcie (których pobyt nie został zgłoszony) mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do godz. 22.00. Po godzinie 22.00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z Gośćmi w pokoju za dodatkową opłata wg ceny dnia.

5. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na osobie lub mieniu gości, pracowników, innych osób, a także na mieniu obiektu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.

§4

1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w Recepcji, co umożliwi obiektowi poprawę standardu świadczonych usług lub odpowiednią reakcję.

3. Obiekt zapewnia:

a) warunki do wypoczynku Gościa,

b) bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

c) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,,

d) sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,

e) sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być niezwłocznie usunięte, obiekt dołoży starań, aby - w miarę posiadanych możliwości - zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§5

1. Gość ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu i wykonywaniem usług przez usługodawcę niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w regulaminie

2.Wszelkie reklamacje, zawierające dane gościa oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń należy zgłosić na piśmie w recepcji

3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia.

§6

Na życzenie Gościa obiekt świadczy w ramach opłaty za pobyt następujące usługi:

a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;

b) budzenie o wyznaczonej godzinie;

c) zamawianie taksówki zamawianie taksówki

d) przechowanie (w czasie pobytu Gościa w obiekcie) pieniędzy, papierów wartościowych i innych cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności, biżuterii, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, chyba że sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Obiekt może odmówić przyjęcia tych rzeczy na przechowanie tylko wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu obiektu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca;

§7

1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godz. 7.00 rano.

2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Villatoro nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może  odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę, co nie zwalnia Gościa z obowiązku zapłaty za dotychczasowy pobyt (każda rozpoczętą dobę hotelową) i świadczone usługi dodatkowe oraz ewentualne wyrządzone szkody.

3. W trosce o bezpieczny i komfortowy pobyt Gości na terenie obiektu obowiązują następujące zasady porządkowe:

a) ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju;

b) zabronione jest wnoszenie i przechowywanie materiałów niebezpiecznych, w tym broni, amunicji, ładunków wybuchowych, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych, substancji trujących, żrących;

c) zabronione całkowicie jest palenie tytoniu oraz papierosów elektrycznych, a naruszenie tego zakazu będzie skutkowało obciążeniem Gościa kwotą w wysokości 500 PLN tytułem zryczałtowanej opłaty za odświeżenie pomieszczeń,

d) dzieci poniżej 15 roku życia powinny znajdować się pod stałym nadzorem osób dorosłych;

e) nie są dozwolone zmiany w pokojach hotelowych i w ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawianiem drobnych ruchomych mebli i wyposażenia w sposób nie naruszający funkcjonalności i bezpieczeństwa; w tym ingerencja w jakiekolwiek instalacje lub urządzenia znajdujące się w obiekcie

f) zabronione jest emitowanie nadmiernego hałasu, nieprzyjemnych zapachów, zakłócających pobyt innych osób w obiekcie.

g) obowiązuje zakaz przebywania gości w miejscach gdzie odbywają się spotkania, konferencje, wesela i inne imprezy okolicznościowe jeżeli gość Villatoro nie jest osobą zaproszoną lub uczestnikiem.

h) pobyt zwierzęcia w obiekcie warunkowany jest wcześniejszą zgodą ze strony Villatoro, podczas pobytu właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do posiadania jego książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada właściciel. Właścicieli zwierząt obowiązują powszechne zasady:  zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych, rekreacyjnych a w miejscach ogólnodostępnych mają obowiązek trzymania psa na smyczy i w kagańcu.

§8

1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.

2. Obiekt odpowiada za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych i innych cennych rzeczy w szczególności kosztowności, biżuterii i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie wówczas, jeżeli rzeczy te zostaną oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.

3. Poszkodowany powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie samochodów lub innych pojazdów oraz rzeczy w nich się znajdujących, a należących do Gości hotelowych.

§9

1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub utratę rzeczy spowodowane w obiekcie lub jego otoczeniu, powstałe z jego winy lub z winy osób odwiedzających lub pozostających pod jego opieką (np. dzieci).

3. Niezwłocznie po wystąpieniu szkody Gość powinien zgłosić ten fakt Recepcji hotelowej. Obiektobciąży gościa za wyrządzone szkody zgodnie z kosztorysem, którego przedstawienie może nastąpić podczas pobytu gościa w obiekcie. W przypadku gdy nie będzie możliwe natychmiastowe podanie kwoty, Obiekt przygotuje wstępny kosztorys w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych o czym poinformuje Gościa telefonicznie, mailem lub drogą pocztową zgodnie ze sporządzonym protokołem. Gość zostanie obciążony kosztami które są konsekwencją wyrządzenia szkody (np. wyłączenie pokoju ze sprzedaży) jak i samymi kosztami naprawy szkody.

4. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Straży Pożarnej z winy Gościa, zostanie on obciążony kosztami za takie wezwanie, zgodnie z rachunkiem wystawionym przez Straż Pożarną.

§10

Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa zostaną odesłane na życzenie Gościa na wskazany przez Niego adres i na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji Obiekt przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc a następnie uprawniony będzie do ich zniszczenia. W przypadku artykułów spożywczych lub innych rzeczy łatwo się psujących zostaną one przechowane nim ulegną zepsuciu, nie dłużej jak przez 24 godziny.

§11

1. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016 r. poz.922) przez Citronex Trans Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Słowiańska 13, 59-900 Zgorzelec NIP 6152046672 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu gościa w obiekcie oraz korzystania przez Gościa z dodatkowych usług.

2. Gość ma prawo do wglądu oraz korygowania swoich danych osobowych.

3. Villatoro dołoży wszelkich starań, aby dane te były przetwarzane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych i ich przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanymi RODO

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

a) obsługa składanych zapytań- Art.6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą – przez okres 30 dni

b) rezerwacja pokoju - Art.6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą – przez okres 12 miesięcy

c) realizacja umowy hotelarskiej - Art.6 ust. 1 lit. b RODO – zgoda osoby której dane dotyczą – przez okres 5 lat

d) marketing usług administratora danych osobowych - Art.6 ust. 1 lit. a RODO pod warunkiem uzyskania zgody osoby której dane dotyczą – do odwołania lub ustania przyczyny biznesowej

e) zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w obiekcie lub restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego Art.6 ust. 1 lit. f RODO przez okres 30 dni

5. Odbiorcami danych mogą być:

a) zewnętrzne biuro rachunkowe

b)pośrednicy sprzedaży usług hotelowych

c) firmy świadczące usługi marketingowe

d) dostawca aplikacji służących do przesyłania informacji

e) podmioty uprawnione do dostępu danych osobowych na podstawie przepisów prawa

6. Gościom przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przenoszenia a w zakresie, na który została wyrażona zgoda – prawo do usunięcia lub ograniczania przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Gościom przysługuje wniesienie skargi do organu zarządczego

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować:

a) odmową rezerwacji

b) odmową świadczenia usług

9. Villatoro zapewnia, że dane osobowe nie będą profilowane


POLITYKA REZERWACJI

I. REZERWACJA

1. Warunkiem dokonania rezerwacji jest podanie numeru karty kredytowej i akceptacja warunków rezerwacji.

2. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby lub termin wcześniej zarezerwowany.

3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, a kończy o godz. 10:00

5. Płatność za pobyt następuje w momencie dokonania rezerwacji w przypadku rezerwacji bezzwrotnej i last minute. W przypadku rezerwacji standardowej płatność za pobyt następuje w momencie wymeldowania z obiektu.

6. Wszystkie ceny podane na stronie zawierają podatek Vat.

Dodatkowe opłaty nie zostaną automatycznie doliczone do całkowitego kosztu rezerwacji i muszą zostać uregulowane bezpośrednio w obiekcie.

7. Zwierzęta są akceptowane. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

8. W przypadku korzystania z oferty bezzwrotnej w momencie zameldowania należy okazać kartę kredytową, które użyto do dokonania rezerwacji. Jeśli Goście okażą inną kartę, zostanie ona obciążona opłatą za pobyt, a wcześniej pobrana kwota zostanie zwrócona na rachunek karty użytej do dokonania rezerwacji. W przypadku dokonywania rezerwacji w imieniu innej osoby należy wcześniej skontaktować się z personelem obiektu

9. Rezerwacji w obiekcie mogą dokonać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i dysponują dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

10. Podczas prywatnych imprez hotelowe lokale gastronomiczne mogą być nieczynne. W celu potwierdzenia ich dostępności Goście proszeni są o wcześniejszy kontakt z personelem obiektu. 

11. W momencie zameldowania wymagane jest okazanie ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz karty kredytowej. Życzenia specjalne zostaną zrealizowane w zależności od dostępności, a ich realizacja może podlegać dodatkowej opłacie.

II. FORMY ZAPŁATY

1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

2. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

3. Realizacja zamówienia następuje natychmiast po pozytywnej autoryzacji płatności online lub płatności kartą.

III. ANULOWANIE REZERWACJI

1. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się bezpośrednio recepcją Villatoro. Zasady dotyczące przedpłaty i anulowania rezerwacji różnią się w zależności od wybranej oferty.

IV. ZWROT ŚRODKÓW

1. Zwrot środków zostaje dokonany na numer konta bankowego przypisany do formy płatności użytej przez Gościa przy opłacaniu zamówienia. Dotyczy to wszystkich dostępnych form płatności online oraz płatności kartą.

2. Zwrot zostaje dokonany w terminie do 3 dni roboczych od dnia akceptacji przez obiekt.

V. WARUNKI ANULOWANIA REZERWACJI

1. Niniejsze warunki anulowania rezerwacji mają zastosowanie do ofert indywidualnych tj. w przypadku rezerwacji nie więcej niż 3 pokoi. Nie mają zastosowania do ofert grupowych.

Stawka bezzwrotna: Państwa karta kredytowa zostanie obciążona w momencie dokonania rezerwacji za wszystkie zarezerwowane noclegi, bez możliwości zwrotu.

Stawka standardowa: Bezpłatne odwołanie rezerwacji jest możliwe na 3 dni przed datą przyjazdu. Bezpłatna anulacja dla rezerwacji dokonanych na 3 lub mniej dni przed przyjazdem jest możliwa z wyprzedzeniem jednego dnia. W przypadku niewykorzystania rezerwacji lub anulacji po wyznaczonym terminie, zostaną Państwo obciążeni kosztami pierwszej doby, a pozostała rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Villa Toro sobie prawo dokonania pre-autoryzacji Państwa karty kredytowej przed przyjazdem. Karta kredytowa zostanie obciążona w dniu wyjazdu. Anulacja rezerwacji winna być dokonana drogą mailową.

2. W przypadku rezerwacji powyżej 5 pokoi na dany termin, warunki bezpłatnej anulacji i przedpłaty za rezerwację będą ustalone oddzielnie. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt z recepcją.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Istnieje możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia produktu.

VII. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu w obiekcie należy zgłaszać niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od opuszczenia Hotelu drogą mailową lub telefonicznie.


Regulamin pobytu zwierząt na terenie Villatoro

W obiekcie mogą przebywać tylko zwierzęta domowe (psy nieagresywne i koty).

Koszt pobytu każdego zwierzęcia w obiekcie wynosi 60 zł za dobę.

Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach właścicieli.

Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.

Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do restauracji, kawiarni oraz górnego tarasu

Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie 100zł /szt.

Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu obiektu. Za pozostawienie nieczystości gość zostanie obciążony kwotą za sprzątanie w wysokości 100 zł.

Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika Villatoro

Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju jeżeli w tym czasie zakłóca spokój innych gości i nie dłużej niż 20 minut.

Wszystkie szkody w mieniu Villatoro bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez dyrekcję obiektu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.

Za niepoinformowanie recepcji Villatoro o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, zostanie nałożona kara w wysokości 300zł.

Psy uważane za agresywne:

· amerykański pit bull terrier,

· pies z Majorki (perro de presa mallorquin),

· buldog amerykański,

· dog argentyński,

· pies kanaryjski (perro de presa canario),

· tosa inu,

· rottweiler,

· akbash dog,

· anatolian karabash,

· moskiewski stróżujący,

· owczarek kaukaski.


Dyrekcja,

Życzymy miłego pobytu w Villatoro


REGULAMIN PŁATNOŚCI za usługi świadczone przez VILLATORO

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Treść regulaminu reguluje sposób rezerwacji i płatności za zakupione usługi w VILLATORO

2. Podmiotem świadczącym usługi jest CITRONEX TRANS ENERGY SP. Z O.O.

3. Konto bankowe do obsługi płatności od klientów prowadzone jest w Banku BNP PARIBAS Nr konta: 07160014621860042460000031.

4. Przyjmowanie płatności gotówkowych oraz za pomocą karty płatniczej odbywa się w recepcji hotelu. Pracownik hotelu wystawia rachunek potwierdzający dokonaną płatność.

5. Do realizacji płatności online przez klientów wykorzystywane są rozwiązania operatora płatności –AUTOPAY.

6. Wszelkie pytania dotyczące sposobu płatności oraz stanu dokonanych płatności należy kierować na adres: [email protected]

§ 2. REZERWACJA

1. Rezerwacji w Villatoro można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej https://www.villatoro.pl, mailowo pod adresem E-mail: [email protected] oraz telefonicznie pod numerem Telefon: 501063506 W celu dokonania rezerwacji należy podać co najmniej: imię i nazwisko osoby rezerwującej, datę przyjazdu i wyjazdu, liczbę gości, liczbę i standard rezerwowanych pokoi oraz dane kontaktowe (telefon, E-mail).

3. Rezerwacja każdorazowo musi zostać potwierdzona przez hotel drogą mailową lub telefonicznie.

4. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest zgodnie z warunkami handlowymi , wpłata zaliczki w terminie i wysokości określonej w potwierdzeniu dokonania rezerwacji przesłanej na adres mailowy podany w rezerwacji.

§ 3 . OPŁATY i REKLAMACJE

1. W celu realizacji usług realizowanych przez Villatoro wykorzystywane są wybrane sposoby płatności:

◦ płatność przelewem na konto bankowe Hotelu podane w potwierdzeniu rezerwacji

◦ płatność kartą płatniczą

◦ w aplikacji ROOMIO płatność online poprzez system Blue Media .

◦ płatność gotówką w recepcji hotelu.

2. Klient ma prawo wybrać metodę płatności spośród wymienionych powyżej opcji.

3. Do prawidłowej realizacji płatności Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami:

◦ dostarczonymi przez Hotel dla płatności przelewem na konto bankowe Hotelu, płatnością kartą kredytową oraz płatności w recepcji ◦ dostarczonymi przez Blue Media.

4. Podczas meldunku w aplikacji ROMIO klient zostaje przekierowany do systemu umożliwiającego dokonanie płatności online za pomocą płatności Blue Media.

5. Wybierając sposób płatności za pośrednictwem serwisu Blue Media Klient akceptuje warunki obsługi płatności określone przez firmę Blue Media.

6. Hotel uznaje płatność w momencie uznania konta bankowego Hotelu lub, w przypadku płatności za pośrednictwem systemu Blue Media, w momencie otrzymania potwierdzenia dokonania płatności z systemu Blue Media.

7. Płatności są w większości przypadków realizowane najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego. Hotel nie ma wpływu na czas realizacji i nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie tego czasu.

§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące płatności należy składać drogą elektroniczną na adres: E-mail: [email protected]

2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej płatności w ciągu 14 dni od zaistnienia sytuacji.

3. Hotel rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni i informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia pocztą elektroniczną na adres, z którego zgłoszenie zostało wysłane.

4. Reklamacje dotyczące działania systemu Blue Media powinny być kierowane bezpośrednio do Blue Media

5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za płatności, które do niego nie trafiły z powodu niestosowania się przez Klienta do instrukcji dotyczących sposobu wykonania płatności.

6. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej https://www.villatoro.pl W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.

2. Hotel zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu w terminie późniejszym.

3. Klienci zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

4. Dane klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu pełnej realizacji płatności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych Klienci mają prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.